Shqiptarët nuk jetojnë dot pa internet, 87.1% e përdoruesve navigojnë çdo ditë

0
670

Të paktën 87.1 për qind e perdoruesve te internetit  hyn çdo ditë duke “lundruar” përmes celularit, laptopit apo tabletëve.  Në një anketë të Institutit të Statistikave që ndalet në Përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në Familje dhe nga Individët 2018-2019 rezulton se në vitin 2019, 68,6 % e popullsisë nga 16 – 74 vjeç e përdorin internetin në “tre muajt e fundit” nga momenti i kryerjes së intervistës, prej të cilëve 87,1 % e përdorin atë në baza ditore.

“Në vitin 2019, 98,6 % e individëve të moshës 16 – 74 vjeç kanë përdorur aparat celularë / telefona smart për të hyrë në internet. Ky tregues ka shënuar rritje prej 5,0 pikë përqindje krahasuar me vitin 2018. Ndërkohë 23,7 % dhe 6,8 % e popullsisë në studim e përdorin internetin nëpërmjet laptopit dhe tabletit. Tregues të cilët kanë pësuar rritje respektivisht 8,5 dhe 1,1 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2018” thuhet në deklaratën e INSTAT.

Po kështu rezulton se  92.3 për qind e të intervistuarve të grupomoshës 16-74 vjeç kanë kryer thirrje përmes celularëve në aplikacione si Viber, Skype dhe Whatsapp duke u larguar kështu nga thirrjet tradicionale në celular.

Familjet me akses në internet

Përqindja e familjeve shqiptare që kanë akses në internet në vitin 2019 është 82,2 %, krahasuar me 80,7 % një vit më parë. Më shumë se gjysma e familjeve (56,6 % ose 359.884 familje) kanë akses në internet me rrjet broadband (rrjet optike ose kabllor, ADSL, etj.). Përqindja e familjeve me akses në internet nëpërmjet lidhjes “mobile broadband” (telefona smart 3G ose 4G, tablet, etj.), është 88,9 %.

Përdorimi i TIK nga individët e grupmoshës 16 – 74 vjeç

Individët e moshës 16-74 vjeç që kanë përdorur internetin në “tre muajt e fundit” nga momenti i kryerjes së intervistës në vitin 2019, përfaqësojnë 68,6 % të popullsisë në studim. Tregues i cili ka regjistruar një rritje rreth 6 pikë përqindje krahasuar me vitin 2018. Ndër to, përdoruesit e shpeshtë të internetit përfaqësojnë, 87,1 % të individëve (që përdorin internet çdo ditë/pothuajse çdo ditë) dhe 11,5 % (të paktën një herë në javë), krahasuar me 85,4 % dhe 13,1 % për të njëjtat kategori në 2018. Nga ana tjetër, aktivitetet kryesore që kryhen nëpërmjet internetit në “tre muajt e fundit” nga momenti i kryerjes së intervistës janë kërkimi i informacionit për mallrat dhe shërbimet (për 50,2 % të përdoruesve të internetit), marrjen ose dërgimin e email (32,5 %) dhe për të parë filma në internet (live ose të ruajtura online 38,2 %).

Përdorimi i e-qeverisjes

Në vitin 2019 të gjitha kategoritë për kontaktet elektronike nëpërmjet internetit me autoritetet publike dhe disa shërbime publike, (si faqet e internetit në lidhje me detyrimet e qytetarëve (p.sh, deklaratën tatimore, njoftimin për zhvendosje), të drejtat (p.sh përfitimet sociale), dokumentet zyrtare (p.sh letërnjoftim, certificate të lindjes), shërbimet arsimore publike (p.sh biblioteka publike, informacion mbi regjistrimin në shkollë ose universitet, shërbimet e shëndetit publik) kanë shënuar rritje. Rritja më e lartë është shënuar për kategorinë “shkarkimi/printimi i formularëve zyrtarë” me 4,4 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2018.

Përdorimi i e-blerje (blerje online)

Blerjet “online” i referohen porosive të mallrave ose shërbimeve nëpërmjet internetit, blerjen e tyre nëpërmjet internetit (e-blerje) për qëllime personale nëpërmjet çdo lloji pajisjeje (desktop, i lëvizshëm ose i dorës, përfshirë telefonin celular ose telefon smart). Blerjet “online” janë kryer nga 10,1 % e popullsisë së grupmoshës 16 – 74 vjeç në 12 muajt e fundit, nga momenti i kryerjes së intervistës. Ndër blerjet “online”, produktet/shërbimet që zënë peshën më të madhe janë pajisjet sportive, veshje 82,6 %, të cilat kanë treguar një rritje nga viti 2018 me 4,0 pikë përqindje.

Përdorimi i TIK sipas grupmoshës

Përdorimi i internetit në “tre muajt e fundit” nga momenti i kryerjes së intervistës tek të rinjtë e moshës 16 – 24 vjeç është 94,1 %. Individët e grupmoshës 65 – 74 vjeç, të cilët kanë deklaruar që nuk e kanë përdorur asnjëherë internetin zënë 64,1 %, tregues i cili ka ardhur me ulje nga viti 2018.

Përdorimi i internetit për vitin 2019, në ”tre muajt e fundit” nga momenti i kryerjes së intervistës ka regjistruar përqindjet më të larta në grupmoshat 25 – 34 vjeç me 26,1 % dhe 16 – 24 vjeç me 25,7 %

Përdorimi i TIK sipas gjinisë

Në vitin 2019, përdorimi i internetit për kategorinë “gjatë 3 muajve të fundit” nga momenti i kryerjes së intervistës ka shënuar rritje rreth 6 pikë përqindje krahasuar me vitin 2018, ku 71,2 % e burrave dhe 66,0 % e grave të grupmoshës 16-74 vjeç janë përdorues të internetit gjatë 3 muajve të fundit.

PËRGJIGJU